INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 28 lutego 2024 r. O NABORZE KANDYDATÓW NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO w trybie art. 191a § 1 Kodeksu wyborczego

INFORMACJA

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

w Tarnobrzegu

z dnia 28 lutego 2024 r.

O NABORZE KANDYDATÓW NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO

w trybie art. 191a § 1 Kodeksu wyborczego

Na podstawie § 2 w związku z § 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. poz. 856) zwanej dalej „uchwałą”, informuję o liczbie urzędników wyborczych do powołania w poszczególnych gminach na obszarze właściwości terytorialnej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu oraz o możliwości i zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Szef Krajowego Biura Wyborczego powołuje urzędników wyborczych dla obszaru danej gminy
na okres 6 lat
do zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych.

Liczba urzędników wyborczych powoływanych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu w związku z zakończeniem kadencji urzędników wyborczych:

 1. po 1 urzędniku wyborczym w gminach: Baranów Sandomierski, Bojanów, Borowa, Cmolas, Czermin, Gorzyce, Grębów, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Mielec, Nisko, Niwiska, Padew Narodowa, Przecław, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Ulanów,  Wadowice Górne, Zaklików, Zaleszany;
 2. po 2 urzędników wyborczych w gminach: gmina miejska Mielec, Stalowa Wola

WYMAGANIA

Urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy może zostać (art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego):

 1. pracownik urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej
  lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - DOCPDF

 1. inna osoba mająca co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - DOC , PDF

Urzędnik wyborczy musi posiadać wykształcenie wyższe (art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego).

Urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy nie może zostać (art. 191b Kodeksu wyborczego):

 1. osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa
  dla obszaru działania urzędnika wyborczego;
 2. osoba zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej w gminie, w której miałaby wykonywać funkcję urzędnika wyborczego;
 3. osoba należąca do partii politycznych;
 4. osoba prowadząca działalność publiczną niedającą się pogodzić z pełnioną funkcją;
 5. osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. komisarz wyborczy;
 7. pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
 8. członek komisji wyborczej
 9. mąż zaufania;

WYMAGANIA DODATKOWE

Osoby posiadające doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu wyborów
lub referendów ogólnokrajowych albo referendów lokalnych w przypadku, gdy znajdą się
w gronie najlepszych kandydatów, będą posiadały pierwszeństwo do objęcia funkcji.

KADENCJA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

 1. Urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat
  (art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego).
 2. Urzędnicy wyborczy wykonują zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne
  (art. 191c § 2 Kodeksu wyborczego).
 3. Funkcja urzędnika wyborczego wygasa z mocy prawa (art. 191d § 1 Kodeksu wyborczego) w przypadku:
  1. zrzeczenia się funkcji;
  2. śmierci;
  3. podpisania zgody na zgłoszenie do komisji wyborczej, kandydowanie
   w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla jego obszaru działania bądź objęcia funkcji pełnomocnika, komisarza wyborczego, męża zaufania;
  4. zatrudnienia w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej
   lub osobie prawnej, w gminie, w której wykonuje funkcję urzędnika wyborczego;
  5. przynależenia do partii politycznej;
  6. prowadzenia działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;
  7. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  8. odwołania.
 4. Szef Krajowego Biura Wyborczego odwołuje urzędników wyborczych przed upływem kadencji w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych.
 2. Wykonywanie czynności związanych z powoływaniem obwodowych komisji wyborczych.
 3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych.
 4. Wykonywanie zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym.
 5. Zapewnienie dostarczenia kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym, ponadto w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta zapewnienie wykonania kart do głosowania.
 6. Pełnienie dyżurów w okresie przed wyborami, w tym w przeddzień głosowania i w dniu głosowania.
 7. Wykonywanie zadań należących do depozytariusza poprzez przyjęcie w depozyt dokumentów od terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.
 8. Należyte zabezpieczenie i przechowywanie depozytu.
 9. Wykonywanie czynności mających na celu przekazanie dokumentacji archiwalnej
  do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu oraz dokumentacji niearchiwalnej dla Archiwów Państwowych.
 10. Wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Państwowej Komisji Wyborczej oraz czynności zleconych przez Państwową Komisję Wyborczą i komisarzy wyborczych.

ZGŁOSZENIE

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a/206, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15, w terminie do dnia 26 marca 2024 r. Zgłoszenie można przesłać na adres e-mail Pokaż adres e-mail, a następnie oryginały dokumentów pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Delegatury KBW w Tarnobrzegu

W zgłoszeniu kandydaci na urzędnika wyborczego podają:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. numer ewidencyjny PESEL;
 3. adres zamieszkania (zgodny z adresem ujęcia w stałym obwodzie głosowania
  w Centralnym Rejestrze Wyborców);
 4. wykształcenie;
 5. nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję;
 6. informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.
 7. w przypadku:
 1. pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych – miejsce pracy;

Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata;

 1. innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach,
  o których mowa w lit. a – nazwę tego urzędu lub jednostki oraz okres zatrudnienia;

Kandydat zobowiązany jest przedłożyć do wglądu dyrektorowi delegatury oryginał świadectwa pracy, pisemnego zaświadczenia zakładu pracy lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w urzędzie lub jednostce, o których mowa w lit. a, przez okres co najmniej 5 lat;

 1. do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, a jego oryginał przedkłada się do wglądu dyrektorowi delegatury.

 

Dyrektor Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego

w Tarnobrzegu

Elżbieta Koziarska

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Elżbieta Koziarska

 • Data utworzenia

  28-02-2024 9:21

  Wprowadził:

  Paweł Sabat

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  28-02-2024 9:22

  Wprowadził:

  Paweł Sabat

 • Data modyfikacji

  28-02-2024 9:28

  Wprowadził:

  Paweł Sabat

 • Data modyfikacji

  28-02-2024 9:37

  Wprowadził:

  Paweł Sabat

 • Data modyfikacji

  28-02-2024 9:45

  Wprowadził:

  Paweł Sabat